תכנית 201/3/18 (דרומית לכרמים) אושרה להפקדה ולעיון הציבור.

הודעה על הפקדת לתכנית מפורטת מספר 201/3/18

 

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מועצת התכנון העליונה
ועדת משנה להתיישבות

הודעה על הפקדת לתכנית מפורטת מספר 201/3/18
שינוי לתכנית מפורטת מספר:

סוג היחס מספר התכנית
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי 951/2
201/1
201/2
201/3

התכנית נמצאת בגוש פיסקאלי מס' 4, חלק ממאוקע אל-וג'ה אש-שמי באדמות הכפר עבוד.

מקום התכנית:

מטרות התכנית:
1. שינוי ייעוד משצ"פ למגורים א', דרך משולבת ושצ"פ.
2. שינוי קו איסור בזכות הדרך מספר 465 מ- 80 מטר ל- 40 מטר.

בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס' 201/3/18 שינוי לתכנית מפורטת מס' 951/2, 201/1, 201/2, 201/3.

התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל ו/או משרדי מהנדס ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה בית אריה – עופרים, בית אריה 71947, טלפון: 08-9127001.
ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים  ב', ג', ה'  בשעות 10:00 - 14:00.
נוסח זה הינו הנוסף המחייב של התכנית.

בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל (www.iplan.gov.il(,
ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.
התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס, מיקומו, גודלו, וכו', וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר , המאומת ע"י עורך דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.
רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.
את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל, ת.ד 16 או למשרד מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה בית אריה בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

 

אדריכלית נטליה אברבוך
יו"ר ועדת משנה להתיישבות
אזור יהודה ושומרון

 
תאריך :                               .
שם העיתון:                         .

  תקנון
  תבע להפקדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד